دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران

                                                                           
سعید رفیعی فر


 

تلفن:  88511611 فاکس:  88508250