دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران

رفیعی فر
سعید رفیعی فر
تلفن:  88511611 فاکس:  88508250