دستورالعمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا، موضـوع ماده (34) قانـون رفع موانـع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقـای نظام مالی کشور

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام

احتراماً به پیوست تصویر دستورالعمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا، موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، جهت اطلاع و بهره‌وری لازم ارسال می‌گردد.

فرم های ارزش افزودهفرم های ارزش افزوده

 

سازمان امور مالیاتیسازمان امور مالیاتی

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

 

۲۰ مهر ۱۳۹۴ ۱۱:۲۲