اختصاص 1754 ریال سود به ازای هر سهم پتروشیمی خارک

اختصاص 1754 ریال سود به ازای هر سهم پتروشیمی خارک
شرکت پتروشیمی خارک در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 94 مبلغ 8 هزار و 574 میلیارد و 414 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت.

به گزارش نیپنا، شرکت پتروشیمی خارک صورت های مالی سه ماهه سوم سال مالی منتهی به 30 آذر ماه 94 را بصورت حسابرسی نشده منتشر کرد. 

بر اساس این گزارش که از سوی سازمان بورس و اورلق بهادارمنتشر شده است ، "شخارک" در دوره 9 ماهه یاد شده مبلغ 8 هزار و 574 میلیارد و 414 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت که با کسر بهای تمام شده کالای فروش رفته از آن سود ناخالص دوره به مبلغ چهار و 112 میلیارد و 367 میلیون ریال رسید. 

از سود ناخالص دوره نیز هزینه های عمومی، اداری کسر و درآمدهای عملیاتی افزوده شد و سود عملیاتی دوره به مبلغ دو هزار و 931 میلیارد و 324 میلیون ریال رسید. 

به سود عملیاتی دوره نیز درآمدهای غیر عملیاتی افزوده شد و با کسر مالیات از آن سود خالص دوره به مبلغ سه هزار و 507 میلیارد و 141 میلیون ریال بدست آمد و بر این اساس مبلغ 1754 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت. 
به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال افزوده شد و در نهایت مبلغ چهار هزار و 129 میلیارد و 433 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد. 

۱۷ بهمن ۱۳۹۴ ۱۴:۰۷