کاهش قیمت پلی اتیلن، پلی پروپیلن و پی وی سی Petkim ترکیه

به گفته توزیع کنندگان در ترکیه، شرکت تولیدکننده داخلیِ Petkim قیمت های خود برای پلی اتیلن، پلی پروپیلن و پی وی سی را کاهش داده است. طبق گزارشات این تولیدکننده قیمت های خود را برای پلی پروپیلن، پلی اتیلن سبک، پلی اتیلن سبک گریدهای T و پلی اتیلن سنگین گرید تزریقی تا ۳۰ دلار در هر تن، برای پی وی سی ۲۵ دلار در هر تن و برای پلی اتیلن سنگین گرید پایپ و قالب بادی ۳۵ دلار در هر تن کاهش داده است.

در حال حاضر قیمت های پیشنهادی این تولیدکننده برای پلی پروپیلن گرید رافیا، تزریقی و فیبر به ترتیب ۱۱۱۰ تا ۱۱۲۰ دلار، ۱۱۲۰ دلار و ۱۱۳۵ دلار در هر تن می باشد. این تولیدکننده آخرین بار در تاریخ ۴ ژانویه ۲۰۱۶ قیمت های پلی پروپیلن خود را کاهش داده بود.

قیمت های جدید این تولیدکننده برای پلی اتیلن سبک گریدهای G03 و G05 و F2 تا F12 در رقم ۱۲۶۰ دلار و برای گریدهای H2 تاH8 در رقم ۱۲۵۰ دلار در هر تن قرار دارد. قیمت های جدید این تولیدکننده برای گرید های مختلف T برای پلی اتیلن سبک بین ۱۲۵۵ تا ۱۲۸۰ دلار در هر تن قرار دارد. این تولید کننده آخرین بار در تاریخ ۲۵ ژانویه ۲۰۱۶ قیمت های خود برای پلی اتیلن سبک را تغییر داده است.

Petkim قیمت های خود را نسبت به قمیت های ۱۸ ژانویه ۲۰۱۶ برای پلی اتیلن سنگین گرید تزریقی تا ۱۲۵۵ دلار، برای گرید قالب بادی تا ۱۲۵۰ دلار و برای گرید پایپ تا ۱۳۸۰ دلار در هر تن کاهش داده است و قیمت های خود برای پلی اتیلن سنگین گرید فیلم را در رقم ۱۲۸۰ دلار در هر تن ثابت باقی نگه داشته است.

در این میان این تولیدکننده همچنین قیمت های پی وی سی خود را نسبت به رقم های ۴ ژانویه ۲۰۱۶، ۲۵ دلار در هر تن کاهش داده و برای گرید k67 به ۹۵۰ دلار در هر تن و برای گریدهای مخصوص به ۹۸۰ دلار در هر تن رسانده است. شرایط فروش برای تمام قیمت های گفته شده بالا FCA Aliaga بوده و همه شامل مالیات بر ارزش افزوده می باشند.

۱۹ بهمن ۱۳۹۴ ۱۰:۵۸