درخواست اطلاعات جهت تهیه کاتالوگ معرفی توانمندیهای تولیدی و صادراتی کشور

اعضای محترم اتحادیه

باسلام و احترام:

به پیوست تصویر نامه شماره 49744/200 مورخ 95/8/12 سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر درخواست اطلاعات جهت تهیه کاتالوگ معرفی توانمندی های شرکت های نمونه  صادراتی جهت آگاهی و اقدام مقتضی ارسال می گردد. لازم به ذکر است، آخرین مهلت ارسال اطلاعات به دفتر اطلاع رسانی تجاری آن سازمان حداکثر تا روز شنبه مورخ 95/8/22 می باشد.

       

سازمان توسعه تجارت ایرانسازمان توسعه تجارت ایران
                                                                

    با احترام

مهدی اسپندیاری

    دبیرکل

۱۶ آبان ۱۳۹۵ ۱۴:۱۲