حضور هیات تجاری و سرمایه گذاری چینی در اتاق تهران

اعضای محترم اتحادیه

باسلام و احترام

به پیوست تصویر نامه شماره 15236/95/الف ت مورخ 95/11/26اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص حضور هیات تجاری و سرمایه گذاری چینی در اتاق مذکور در تاریخ 95/12/1ساعت 10 صبح جهت اطلاع و بهره وری لازم ارسال می گردد.

 

اتاق تهراناتاق تهران

 با احترام

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

 
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ ۱۷:۲۵