بخشنامه گمرک در خصوص تعهد ارزی صادرکنندگان

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 707048/97 مورخ 97/06/14 معاون محترم فنی و امور گمرکی وزارت امور اقتصاد و دارائی گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص الزام صادرکنندگان به سپردن تعهد فروش ارز حاصل از صادرات جهت استحضار ایفاد می گردد.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۱۸ شهریور ۱۳۹۷ ۱۰:۱۹