رانت و تبعیض و یارانه و دیگر هیچ

رانت و تبعیض و یارانه و دیگر هیچ
پور نایب زاده – مدیر عامل شرکت پترو ستاره صبا

یکی از مهمترین موانع رشد و توسعه، نبود سنخیت در برنامه و سیاست کلی و جاری بوده است . این عدم سنخیت باعث انفعال اهداف برنامه ای چشم انداز شده و موانع اقتصادمحور صادرات نتوانسته در اولویت برنامه ای قرار بگیرد . در حوزه نفت،گاز و پتروشیمی نیز وجود رانت و تبعیض، یارانه و ... از مهمترین عوامل موانع صادرات خصوصا در بخش اقتصاد خصوصی بوده است که همچنان در تداوم مستمر است . موضوع فساد جنبی نیز در این حوزه به دلیل عدم توجه نظارتی و انضباط صنعتی یا عدم توانمندی در نظارت بر سیاست های جاری خود موجب شده شفافیت و اهداف صادراتی تحت تاثیر قرار گیرد .سلیقه ای عمل نمودن بدون در نظر داشتن بنیه اقتصاد جامع ملی، مقاومت در حوزه رقابت منطقه ای را تبدیل به تهدید فرصت ها نموده و علی رغم واکاوی و وجود فساد ، توجهات از قبیل دور زدن تحریم ها موانع پویایی ثروت ملی را تحت تاثیر خود قرار داده و انضباط صنعتی چه در بخش خصوصی و چه دولتی و شبه دولتی اقتصاد پنهانی را بنیان نهاده تا جایی که رقبای منطقه ای ما پس از پی بردن و تحقیقات ، نفوذ خود را در این اقتصاد یعنی اقتصاد پنهان گسترانده و مسیر تخریب را مهیا کرده اند .
این هجمه باعث می گردد اقتصاد بخش خصوصی در حوزه نفتی و مشتقات آن نیز دچار بی انضباطی گشته و این موانع روز به روز افزونتر گردد تا جایی که قدرت و ارزش ثروت ملی را به پایین ترین سطح خود رسانده و پول ملی تبدیل به کاغذ ملی شود.۳۰ مهر ۱۳۹۷ ۱۵:۲۵