درخواست تهیه آماری در خصوص تعداد شاغلان در پایان سال 1396 و پایان آبان ماه 1397

خیلی مهم و فوری

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 14252/97/الف ت مورخ 97/09/07 مدیر محترم تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مبنی بر درخواست تهیه آماری در خصوص تعداد شاغلان در پایان سال 1396 و پایان آبان ماه 1397 جهت استحضار ایفاد می گردد.
در این رابطه خواهشمند است، اطلاعات درخواست شده را در قالب جدول مندرج در نامه اتاق بازرگانی تهران تکمیل و به دبیرخانه اتحادیه ارسال فرمایید.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۱۱ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۴۱