آئین نامه اجرایی تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 18242/97/ت الف مورخ 97/11/06 مدیر محترم تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در خصوص "آئین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور" جهت استحضار ارسال می گردد.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۸ بهمن ۱۳۹۷ ۱۷:۱۴