اطلاعیه یوکو بانک هند به تشکل های اتاق ایران

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 12950/43/ص مورخ 97/11/09 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص اطلاعیه یوکو بانک هند جهت آگاهی ارسال می گردد.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۳ بهمن ۱۳۹۷ ۱۱:۴۴