برگزاری سمینار آموزشی صادرات و سرمایه گذاری در عراق 2019

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 3698/81 مورخ 97/12/05 مدیرعامل محترم و عضو هیئت عامل مرکز آموزش بازرگانی در خصوص برگزاری "سمینار آموزشی صادرات و سرمایه گذاری در عراق 2019" در روز پنجشنبه مورخ 09/12/97 جهت استحضار و بهره وری لازم ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۶ اسفند ۱۳۹۷ ۱۳:۲۵