تعرفه های فورواردری 98

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 6425/5/160 مورخ 97/12/08 دبیر محترم انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران در خصوص تعرفه های فورواردری 98 جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۲۰ فروردین ۱۳۹۸ ۱۰:۱۹