برگزاری پنجمین همایش راه کارهای افزایش سهم بخش خصوصی در بازارهای بین المللی انرژی

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 4976-12/97 مورخ 97/12/22 دبیر محترم همایش راه کارهای افزایش سهم بخش خصوصی در بازارهای بین المللی انرژی در خصوص برگزاری "پنجمین همایش راه کارهای افزایش سهم بخش خصوصی در بازارهای بین المللی انرژی" هم زمان با نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی ایران جهت آگاهی و حضور در همایش مذکور ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲۵ فروردین ۱۳۹۸ ۱۳:۴۱