محرومیت صادرکنندگان متخلف ارزی از معافیت مالیاتی

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 121/269/د مورخ 98/01/21 مدیرکل محترم دفتر رسیدگی و استرداد ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص محرومیت صادرکنندگان متخلف ارزی از معافیت مالیاتی جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل

۲۵ فروردین ۱۳۹۸ ۱۴:۲۱