ترتیبات صدور گواهی مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم

اعضاء محترم اتحادیه
 

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 4259/43/ص مورخ 98/04/19 معاون محترم تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص ترتیبات صدور گواهی مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم جهت استحضار ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۲۲ تیر ۱۳۹۸ ۱۲:۱۲