بخشنامه گمرک : نحوه تحصیل ارز جهت واردات

بخشنامه گمرک : نحوه تحصیل ارز جهت واردات
کلیه گمرکات اجرائی کشور
با سلام و احترام
پیرو دستور العمل شماره 284.8.163383 مورخ 30/8/1391 مقتضی است به شرح ذیل اقدام نمایید.

1- مفاد بند 2 دستور العمل به شرح ذیل اصلاح می گردد:
ترخیص کالاهای وارده صرفا با منشاء ارز نظام بانکی ، مرکز مبادلات ارزی ، واردات در مقابل صادرات و همچنین با منشاء ارز سرمایه گذاری خارجی با تأیید سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعتبار ارزی یا هرنوع ارز متقاضی با ذکر منشاء آن امکانپذیر می باشد.

2- کلیه کالاهایی که قبل از تاریخ 1/9/1391 به آن گمرک اظهار شده است ( اخذ شماره کوتاژ) با رعایت ماده(14) قانون امور گمرکی مصوب 1390 ( نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار 12260 ریال ) و بر اساس ثبت سفارش انجام شده با رعایت کامل مقررات قبل از 1/9/1391 قابل ترخیص می باشد.

3- با عنایت به اصلاح بعمل آمده در بند 1 نسبت به ترخیص کالاهای ثبت سفارش شده قبلی بر اساس ثبت سفارش های صادره توسط سازمان توسعه تجارت با تکمیل فرم پیوست و الصاق ان به اظهار نامه با رعایت بخشنامه های قبل و رعایت کامل مقررات اقدام لازم مبذول گردد.

4- در خصوص نحوه محاسبه تخفیفات اعمال شده مناطق محروم نیز پس از کسر حقوق گمرکی کاهش یافته از مأخذ حقوق ورودی کاهش یافته ، نسبت به محاسبه میزان تخفیف به مانند مثال ذیل اقدام شود.
مثال : چنانچه حقوق ورودی کالایی برابر با 90درصد باشد و میزان تخفیف قابل اعمال 20 درصد باشد
سود بازرگانی پس از ابلاغ بخشنامه 3/47 = 55% × 86
حقوق گمرکی پس از ابلاغ بخشنامه 2/2 = 55% × 4
« حقوق گمرکی کلیه کالا ها به استثناء اولویت های اول و دوم پس از اعمال دستور العمل (2/2) می باشد.»

مأخذ حقوق ورودی بر مبنای نرخ ارز مبادله ای 40% = 2/2 + 84/37 = (میزان تخفیف اعمال شده توسط برخی از مناطق محروم ) 20% × 3/47

5- در خصوص اخذ مالیات بر ارزش افزوده دقت شود بر اساس ماده 15 قانون مالیات بر ارزش افزوده ( ارزش سیف + حقوق ورودی مندرج در اسناد گمرکی ) اقدام گردد. بر این اساس ارزش سیف مورد نظر بعد از ضرب ارزش سیف فاکتور در نرخ ارز مبادلاتی ملاک عمل می باشد.
۷ آذر ۱۳۹۱ ۲۰:۲۵