ارائه مشاوره‌ در خصوص ارتقاء شرکت‌های عضو تشکل‌های وابسته به اتاق ایران به رتبه دانش بنیان

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 1318/14/ص مورخ 98/02/29 معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر ارائه مشاوره‌ در خصوص ارتقاء شرکت‌های عضو تشکل‌های وابسته به اتاق ایران به رتبه دانش بنیان جهت آگاهی ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۰:۴۳