برگزاری جشنواره ملی حاتم در اردیبهشت ماه 1400

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 001/الف/14 مورخ 1400/01/14 دبیر محترم شورای سیاستگذاری جشنواره ملی حاتم در خصوص "برگزاری جشنواره ملی حاتم در تاریخ 28 اردیبهشت¬ماه 1400" جهت آگاهی و بهره¬وری لازم ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر
دبیرکل
۱۷ فروردین ۱۴۰۰ ۱۵:۲۵