ابلاغ بخشنامه برنامه و بودجه سال 1401

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 75814 مورخ 19/07/1400 مقام عالی محترم ریاست جمهوری مبنی بر "ابلاغ بخشنامه برنامه و بودجه سال 1401" جهت آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
سرپرست دبیرخانه اتحادیه


۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۱۰:۱۶