مصوبه یکصد و سی هشتمین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 66757/ ت 59191 ه مورخ 28/6/1400 معاون اول محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران در خصوص "مصوبه یکصد و سی هشتمین قانون اساسی ج. ا. ایران" جهت آگاهی ارسال می¬شود.با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
سرپرست دبیرخانه اتحادیه


۱۹ آبان ۱۴۰۰ ۱۱:۰۵