تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال 1398

اعضاء محترم اتحادیه
موضوع: 

با سلام؛
به پیوست تصویر نامه شماره 7850/14/ص مورخ 18/08/1400 معاون محترم استان ها و تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منضم به تصویر نامه شماره 26038/410/1400 مورخ 15/08/1400 سازمان توسعه تحارت ایران درخصوص "تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال 1398" جهت آگاهی ارسال می¬شود.


با تقدیم احترام
فریدون اسعدی
سرپرست دبیرخانه اتحادیه


۲۲ آبان ۱۴۰۰ ۱۵:۱۴