تقدیرنامه برای صادرکنندگان نمونه و دارندگان گواهینامه های کیفیت

عضو محترم اتحادیه

 

با سلام،

احتراماً با توجه به اینکه بر اساس مصوبه هیأت مدیره اتحادیه مورخ 90/2/13 مقرر گردیده برای آن دسته اعضایی که بعنوان صادرکننده نمونه در سطح استانی یا ملی انتخاب و موفق به دریافت تقدیرنامه، لوح و یا گواهینامه های کیفیت می گردند، تقدیرنامه ارسال گردد. لذا بدینوسیله از اعضاء محترم درخواست می گردد تا در صورت کسب موفقیت در اینمورد مراتب را کتباً با تصویر مدارک مربوطه به دبیرخانه اعلام فرمایند تا اقدام مقتضی معمول گردد.

 

 

با احتــرام

نیما اسلامی

دبیـــرکل
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ ۱۰:۴۱