هیات رئیسه پتروشیمی

 

رئیس : آقای رضا قاری

نایب رئیس اول : آقای مرتضی شهریاری

نایب رئیس دوم : آقای بهنام صادقی خوشدل

۲۲ مهر ۱۳۹۲ ۱۱:۵۸