مدیر عامل شرکت ملی پخش برکنار شد

مدیر عامل شرکت ملی پخش برکنار شد
معاون وزیر نفت مصطفی کشکولی را از مدیر عاملی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران برکنار کرد.
عباس کاظمی معاون وزیر نفت، ناصر سجادی؛ قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران را به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب کرد.

سجادی جایگزین مصطفی کشکولی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران شد.

۲۰ مرداد ۱۳۹۳ ۱۳:۵۴