مجمع عمومی به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در اتحادیه بوده و متشکل از اعضاء یا نمایندگان رسمی آنان می‌باشد.

دعوت برای هر یک از مجامع عمومی توسط هیئت مدیره با یک بار درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار صورت می گیرد. تاریخ انتشار آگهی حداقل باید پانزده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی باشد.دستور جلسه و روز و ساعت و محل برگزاری مجمع باید در آگهی ذکر شود. ضمناً دعوتنامه جداگانه‌ای با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره یا دبیر یا بازرس و یا تجمع حداقل نصف به علاوه یک اعضاء برای اعضاء به آدرس اعلام شده آنها و یا از طریق دورنگار ارسال می‌گردد.

 هر یک از شرکت‌های عضو برای شرکت در جلسات مجمع عمومی یک نفر را کتباً به عنوان نماینده تام‌الاختیار شرکت به اتحادیه معرفی می‌نماید. معرفی‌نامه با امضاء دارندگان حق امضاء اسناد تعهدآور و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. معرفی‌نامه به هیئت مدیره یا دبیر یا بازرس اتحادیه و یا اعضاء منتخب تجمع نصف به علاوه یک ارائه و با مورد تأیید قرار گرفتن آن، نماینده شرکت حق حضور در مجامع و انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارد.

اخذ رأی در مجامع عمومی اتحادیه علنی است مگر در مورد انتخاب هیئت مدیره و بازرس و یا در صورت تصویب هیئت رئیسه مجمع که به صورت کتبی خواهد بود.

برای تشکیل هر مجمع ابتدا از میان حاضرین در جلسه مسن‌ترین نماینده شرکت عضو، جلسه را اداره می‌نماید و چنانچه تعداد اعضاء حاضر در جلسه به حد نصاب رسیده باشد، بلافاصله جهت انتخاب یک رئیس، یک منشی و دو ناظر برای مجمع اخذ رأی به عمل خواهد آمد. سپس هیئت رئیسه انتخابی اداره جلسه مجمع را به عهده گرفته رسمیت جلسه را اعلام می‌نماید.

در هر جلسه مجمع، منشی جلسه صورتی از اسامی نمایندگان اعضاء حاضر در جلسه را تنظیم و به امضاء هیئت رئیسه مجمع می‌رساند و متعاقباً بعد از مذاکرات و تصمیمات مجمع خلاصه‌ای از آن را تنظیم و صورتجلسه نموده و به امضاء اعضاء هیئت رئیسه مجمع خواهد رساند. این صورت مجالس در دفتر مرکزی اتحادیه نگهداری و مندرجات آن برای کلیه اعضاء معتبر خواهد بود.

تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی اتحادیه که طبق مواد این اساسنامه تشکیل گردیده درباره کلیه اعضاء اعم از حاضر یا غایب و حتی اعضایی که با تصویب آن مخالفت کرده‌اند نافذ و لازم‌الاتباع می‌باشد.

در کلیه جلسات مجامع عمومی (عادی و فوق‌العاده) نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان ناظر دعوت خواهد شد.

کلیه مصوبات مجامع عمومی (عادی و فوق‌العاده) بایستی به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برسد.