مجمع عمومی سالیانه

پانزدهمیم همایش اتحادیه

اخبار روزانه اوپکس

اخبار اختصاصی اعضاء اتحادیه

یادداشـت

میزگرد راهبرد توسعه صادرات با کشورهای همسایه
ماهنامه دنیای انرژی میزگردی را با هدف بررسی ظرفیت های صادراتی با کشورهای همسایه و چالش ها و راهبردهای پیش رو برگزار نمود . این میزگرد مجازی با حضور سیدحمید حسینی مدیرمسئول ماهنامه و رئیس هیئت مدیره ات
پایان خودکفایی انرژی در ایران
سهیلا روزبان – دنیای انرژی

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.