مجمع عمومی سالیانه

پناد پلاستیک

اخبار روزانه اوپکس

اخبار اختصاصی اعضاء اتحادیه

یادداشـت

نقش مهم آزمایشگاه های دانش بنیان در رشد و توسعه صنعت نفت
وحید ابراهیمی- مدیریت مجتمع پژوهشی، آزمایشگاهی و آموزشی مشاوران آزمای نفت ایرانیان ادامه مطلب
راهبردهایی برای خروج صادرات از بن بست
سپهر برزی‌مهر؛ دبیر سندیکای صنعت برق ایران ادامه مطلب
انتظارات اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران از مجلس یازدهم
فریدون اسعدی- مرکز پژوهشهای مجلس ادامه مطلب
نحوه عملکرد شرکت های نفتی در زمان بحران کرونا و پسا کرونا
نویسنده : یوسف موسایی
کارشناس ارشد مسائل انرژی
ادامه مطلب
بازسازی شرایط تحریم بر اساس آموزه های جهانی و تقویت اقتصاد داخلی
احمد صرامی- کمیسیون بازرگانان ادامه مطلب
طرح ساماندهی تأمین مواد اولیه (خوراک)  مورد نیاز واحدهای تولیدی  بهمنظور تقویت تولید و صادرات اهداف و نحوه اجرا
طرحی از دبیرخانه اتحادیه صادر کنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ایران ادامه مطلب
تقاضای نـامتقـارن انرژی در ایران
با توجه به شرایط ناموزون و اثرگذار بیماری کرونا در اقتصاد ملی کشورهای جهان و نیز تاثیر این مهم در کشورهای تولید کننده منابع انرژی در جهان حاضر باید گفت که یکی از موضوعات مهم در اقتصاد انرژی به ویژه در ادامه مطلب