اخبار

هیات رئیسه قیر

 

رئیس : آقای وحید شیخی

نایب رئیس اول : آقای حسن تاجیک

نایب رئیس دوم : آقای روزبه مختاری

۲۲ مهر ۱۳۹۲ ۱۱:۵۶