هیات رئیسه کمیسیون پتروشیمی

 رئیس: جناب آقای مهدی شریفی نیک نفس
 نائب رئیس اول: آقای غلامرضا امیر شقاقی
 نائب رئیس دوم : آقای رنجکش

۸ خرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۴۰