هیات رئیسه کمیسیون پتروشیمی

 رئیس: جناب آقای غلامرضا امیر شقاقی
 نائب رئیس اول: آقایمهدی رنجکش
 نائب رئیس دوم : آقای بابلی

۸ خرداد ۱۳۹۷ ۱۱:۴۰