هیات رئیسه کمیسیون شیمیایی و گاز

رئیس : آقای محمود ابوترابی
 نائب رئیس اول: آقای اعلاء صادقی
 نائب رئیس دوم: آقای عسگرزاده

۲۶ مرداد ۱۳۹۷ ۱۰:۰۸