هیات رئیسه کمیسیون شیمیایی و گاز

رئیس : آقای امیر منصور عسکرزاده
 نائب رئیس اول: آقای مرتضی شهریاری
 نائب رئیس دوم: آقای اعلاء صادقی

۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۰۸