هیات رئیسه کمیسیون شیمیایی و گاز

رئیس : آقای شهوازیان
 نائب رئیس اول: آقای مقدم نیا
 نائب رئیس دوم: آقای موسوی
دبیر: احمدی

۷ شهریور ۱۴۰۱ ۱۰:۰۸