هیات مدیره دوره چهارم

دوره چهارم اتحادیه نیز از تاریخ 14/4/88 آغاز گردیده است.

اسامی هیأت مدیره این دوره عبارتند از:

1. آقای دکتر سید حمید حسینی رئیس هیأت مدیره
2. آقای مهندس عباسعلی اسلامی نایب رئیس هیأت مدیره
3. آقای محسن فخاری عضو هیأت مدیره ـ خزانه دار
4. آقای دکتر فرزان گلچین عضو هیأت مدیره
5. آقای دکتر فرهاد فزونی عضو هیأت مدیره
6. آقای حسین منیری عضو هیأت مدیره
آقای مهندس مهدی اسپندیاری بازرس سال اول و دوم

تصویر اعضای هیات مدیره دوره چهارم

 

متفرقه