قیر

اهم فعالیت های اخیر  انجام گرفته توسط کمیسیون قیر
با توجه به مشکلات مربوط به صادرات قیر و در جهت رونق صادرات این محصول، کمیسیون پیشنهاد نموده است تا شرکت های تولید کننده قیر ، محصول را به صورت امانی و با نرخ مشخص روز، در اختیار صادرکنندگان قرار دهند تا آنها محصول را با هزینه خودشان بسته بندی نمایند و در شرایط فعلی که بازار متوقف شده است در انبارها بصورت دپو نگهداری گردد و در این فاصله بازاریابی انجام گیرد. البته انجام این کار بصورت سرمایه گذاری مشارکتی و بیشتر به لحاظ ذخیره سازی قیر و تخلیه کردن مخازن تولیدکنندگان انجام خواهد گرفت . ضمناً تولیدکنندگان قیر نیز بایستی برای بازپرداخت وجه قیر مهلت لازم را برای حداقل 3 الی 4 ماه در اختیار صادرکنندگان قرار دهند.
تعیین قیمت برای قیر صادراتی:
کمیسیون نوسانات بازارهای بین المللی و بازار داخلی را به طور مرتب مورد بررسی قرار داده و قیمت های جدید انواع قیر صادراتی را در هر ماه تعیین و اعلام می نماید . قابل ذکر است این قیمت ها بنا به درخواست بانک مرکزی جهت تهیه شاخص بهای کالاهای صادراتی به بانک مذکور اعلام می گردد.
بررسی 3% پرداختی به تولیدکنندگان قیر بابت تجمیع عوارض:
با توجه به اینکه تعدادی از صادرکنندگان قیر در سال 1384 مبالغی را بابت تجمیع عوارض (ودیعه صادراتی) به تولیدکنندگان پرداخت نموده اند ، لذا به دنبال پیگیری های انجام گرفته و توافقات حاصله مقرر گردید صادرکنندگان ضمن ارائه مستندات لازم و اعطای وکالت محضری به تولیدکنندگان وجوه پرداختی را مسترد نمایند و ضمناً چنانچه در سال های 85 و 86 نیز مبالغ و یا تضمیمنی بابت تجمیع عوارض سپرده شده است مورد بررسی قرار گرفته و  اعاده گردد.