آلبوم

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 26

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 26

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 25

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 25

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 24

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 24

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 23

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 23

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 22

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 22

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 21

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 21

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 20

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 20

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 19

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 19

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 18

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 18

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 17

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 17

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 16

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 16

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 15

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 15

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 14

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 14

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 13

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 13

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 12

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 12

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 11

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 11

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 10

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 10

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 9

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 9

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 8

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 8

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 7

مراسم افطاری اتحادیه مورخ 18 خرداد 1398 7

صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.