مصاحبه دکتر سید حمید حسنی با نود اقتصادی

آرشیو مصاحبه های اعضاء اتحادیه

یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
مجمع سالیانه اتحادیه 1398 19

مجمع سالیانه اتحادیه سال 1398

چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸

دربـاره مـا

بخش نفت ، گاز و پتروشیمی، اولین و بارزترین مزیت نسبی کشور و نقطه اتکای اقتصاد ایران محسوب می شود. با توجه به اهمیت این بخش و لزوم هماهنـگی و سازمانـدهی هر چه بیشتـر فعـالان حوزه تولید و صادرات فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی عده ای از دور اندیشان و کارآفرینان بخش خصوصی کشور تصمیم گرفتنـد به منظور بهره گیری از توان و خرد جمعی و اقدامات جمعی و برخورد یکپـارچه با فرصت ها وتهدیدات گرد هم آیند.