جداسازی نهاد آماری از نهاد اجرایی

اصولا بحث آمار از زمانی برای دولت‌ها و کشورها اهمیت پیدا کرد که نیاز به تصمیم‌گیری براساس واقعیات در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و... احساس شد.

علم آمار براساس داده‌های واقعی از یک جامعه آماری تحلیل و بررسی دقیقی از شرایط کشور در حوزه مورد نظر ارائه می‌دهد. به همین دلیل برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های مهم از آمار بهره می‌برند.

اگر اظهار نظر در مورد موضوعی جنبه ادراکی و کیفی داشته باشد افراد با توجه به نگاه و درجه استقلال نسبت به آن موضوع می‌توانند نظرات متفاوتی داشته باشند. در این شرایط اگر قرار باشد مسئولی در مورد حوزه مدیریتی‌اش سخن بگوید قطعا تحت تاثیر مسئولیتش قرار می‌گیرد. اما اگر داده‌های کمی استخراج شوند با فرض اینکه در نمونه‌گیری و تحلیل آمار درست عمل شده باشد، مبنای مستند و قابل اتکایی برای بررسی و مقایسه به دست می‌دهد. این روش در کشور ما نیز سال‌هاست استفاده می‌شود. مرجع رسمی ارائه آمار در کشور در حوزه‌های عمومی و کلی مرکز آمار ایران و در حوزه‌های خاص اقتصادی، پولی و مالی، بانک مرکزی است که آمارهای این نهادها قابل استناد و اتکا بوده است. از زمانی که قدری در اطلاع‌رسانی آمار و ارائه به موقع آن تعلل به وجود آمد، برخی تعلل در ارائه کامل آمار را یک رویکرد سیاسی برای پوشش ضعف‌های موجود می‌دانستند اما زمانی وخامت بیشتر شد که برداشت عموم و کارشناسان به خصوص در حوزه‌های اقتصادی با آمار منتشر‌شده فاصله پیدا کرد.
تاریخ: 26/07/1389
زمینه: سایر...
ارائه دهنده: دکتر پدرام سلطانی