اثرات جایگزینی «یارانه های نقدی» با «یارانه های باز»

طرح نقدی کردن یارانه ها که به عنوان بخشی از طرح بزرگ تحول اقتصادی دولت در سال 87 مطرح شده است، با نوعی تردید از سوی کارشناسان اقتصادی روبرو شده است، چرا که اجرای این طرح نگرانی از افزایش تورم در کشور را تشدید می کند.

گرچه هدفمند کردن یارانه ها به عنوان بخشی از برنامه چهارم توسعه و در سیاستهای کلی نظام مطرح شده و اجرای آن الزام قانونی دارد، اما تاکنون بصورت نظام مند و علمی گامی در راستای تحقق آن برداشته نشده است.

نقدی کردن یارانه ها به عنوان گام واسطی در جهت هدفمند کردن یارانه­ها مطرح شده است که این امر مهم در صورت عدم ملاحظه اثرات آن می تواند تاثیر نامناسبی در اقتصاد ایران داشته باشد، سمینار حاضر کوششی است در جهت تبیین این اثرات و ارایه راهکارها و پیشنهادات مناسب از سوی اتاق بازرگانی تهران به مسئولین اجرایی جهت افزایش اثربخشی و کارایی برنامه فوق

 

محورهای سمینار

 

*       ساختار یارانه ها و آثار توزیعی و تخصصی آنها

*       ساختار یارانه ها در اقتصاد ایران و بررسی مشکلات موجود

*       بازارهای مشمول یارانه در اقتصاد ایران

*       بررسی ساختار یارانه­های هدفمند و امکان اجرای آن در اقتصاد ایران

*       یارانه سرانه نقدی و جنسی- مطالعه تطبیقی

*       تجزیه و تحلیل نحوه اصلاح ساختار یارانه ها بر حامل های انرژی در اقتصاد ایران با توجه به معرفی و نهاده­ای بودن آنها

*       بحث آزاد پیرامون اثرات مطروحه


ارایه کننده

دکتر جمشید پژویان

j_pajooyan@yahoo.com

•·      دکترای اقتصاد - دانشکاه ایالتی یوتا، آمریکا 1357

•·             مدیر قطب علمی " اقتصاد توسعه با تاکید بر اقتصاد ایران " از سال 1385 تاکنون

•·   مدرس مباحث اقتصادی دوره های دکتری، دانشگاه های علامه طباطبائی، تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس و آزاد اسلامی،  از سال 1368 تا کنون

نمونه تالیفات

•·   "اقتصاد بخش عمومی مالیات ها" ،  "اقتصاد بخش عمومی، هزینه های دولت"، "پول و بانکداری برای رشته حسابداری"، "اصول علم اقتصاد"،

•·      اقتصاد خرد، برداشت ریاضی ، هندرسن و کوانت 1370- ترجمه

نمونه مقالات

•·   "جایگزینی یارانه نقدی برابر به جای یارانه کالائی" مشترک، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، صفحات 169 و 170، شماره اول و دوم، مهر و آبان 1380

•·      "یارانه ها و خطاهای نوع اول و دوم"، مشترک، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی سال دوم شماره اول، بهار 1381، پژوهشکده امور اقتصادی

•·   به سوی ساختار سیاست سازی و سیاست گذاری اقتصادی ، راهبرد ، فصلنامه پژوهش موسسه فرهنگی یاس ، شماره ششم ، تابستان 1385

•·   "بررسی تبعات اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده" فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال اول، شماره اول، تابستان 1380، پژوهشکده امور اقتصادی

•·    "کارائی دولت و خصوصی سازی"، فصلنامه مطالعات و مدیریت، نشریه دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی،شماره 4، دوره دوم ، زمستان 1371

•·   "مروری بر ادبیات آثار برنامه تعدیل ساختار اقتصادی بر گروه های کم درآمد  آسیب پذیر"(گرو همکاران تحقیقاتی)، مجله اقتصادی، وزارت اقتصاد و دارائی، معاونت امور اقتصادی، شماره 1، فروردین 1373

•·    "نظام  حمایتی در ایران"، (گروه همکاران تحقیق)، مجله اقتصادی، وزارت اقتصاد و دارائی، معاونت امور اقتصادی، شماره های 5 و 6، آذر و دی ماه 1373

نمونه طرح های تحقیقاتی

•·      "اثرات اقتصادی حذف یارانه کالاهای اساسی"، پژوهشکده وزارت اقتصاد و دارائی، 1380

•·       "اثر سیاست های تعدیل ساختاری بر توزیع درآمد ایران"، کارفرما موسسه تحقیقات پولی و بانکی و بانک مرکزی ایران

•·       "سیاست های حمایتی از قشر های آسیب پذیر" کارفرما وزارت اقتصاد و دارائی

•·      "شناسائی و حمایت از اقشار آسیب پذیر"، کارفرما وزارت امور اقتصاد و دارائی، معاونت امور اقتصادی

تاریخ: 05/02/1387

زمینه: سایر...

ارائه دهنده: دکتر پدرام سلطانی