اتاقهای برتر جهان، 7 - اتاق بازرگانی و صنایع کره جنوبی

Korea chamber of commerce and industries (KCCI) 


 


کره جنوبی به عنوان یکی از اقتصادی های پیشرو قاره آسیا و کشوری موفق در اجرای سیاستهای توسعه اقتصادی شناخته می شود. رشد و شکوفائی اقتصاد کره جنوبی مرهون برنامه های راهبردی دولت این کشور و جسارت بخش خصوصی کره می باشد و در این زمینه شرکت های بزرگ و چند ملیتی کره جنوبی (شرکتهائی مانند دوو ـ هیوندای ـ سامسونگ ـ ال جی و امثالهم) نقش اساسی ایفا نموده اند.


بر همین اساس ترکیب مجمع عمومی اتاق بازرگانی و صنایع کره نیز متأثر از این اهمیت و نقش شرکتهای بزرگ می باشد. اتاق بازرگانی و صنایع کره کنفدراسیونی است مرکب از 71 عضو عادی که همان اتاقهای بازرگانی و صنایع سراسر کره می باشند و 74 عضو ویژه که شرکتهای بزرگ و پیشگام تجارت و صنعت آن کشور هستند.


مجمع عمومی اتاق کره نیز که عالیترین رکن این اتاق می باشد متشکل از نمایندگان 71 اتاقهای بازرگانی (اعضای عادی) و 31 عضو منتخب از شرکتهای بزرگ (اعضاء ویژه) می باشد. مجمع عمومی مرجع تصمیم گیری در خصوص مسائل و موضوعات مهم اتاق کره شامل بررسی و اصلاح اساسنامه و مقررات اتاق، تصویب برنامه سالیانه و بودجه مربوطه، ارائه نظرات و توصیه های مهم در خصوص مسائل تجارت و صنعت به دولت و تفریغ بودجه می باشد.


مجمع عمومی همه ساله در ماه فوریه و یا در مواقعی که لزوم آن احساس شود برگزار می گردد. (رکن معادل مجمع عمومی در اتاق ایران هیأت نمایندگان اتاق ایران نام دارد و مرکب از نمایندگان اتاقهای شهرستانها و نمایندگان تشکلهای به ثبت رسیده در اتاق می باشد. هیأت نمایندگان اتاق ایران همه ماهه تشکیل جلسه می دهد.) رکن بعدی اتاق کره شورای دائم اتاق می باشد. این شورا مسئول نظارت بر حسن اجرای تصمیمات مجمع عمومی و تصمیم گیری در خصوص مسائل عمده و مهم امور اجرائی اتاق مانند تدوین دستور کار و تغییر ساختار دبیرخانه است.


اتاق کره دارای 7 کمیته تخصصی نیز می باشد که اعضای آن از بین اعضای عادی و ویژه اتاق انتخاب می شوند. این 7 کمیته عبارتند از: امور مالی و مالیاتی، همکاریهای اقتصادی بین دو کره، توسعه منابع انسانی و ارتباطات صنعتی، توزیع و امور لجستیک، محیط زیست و ایمنی، شورای تجارت بین الملل و بنگاههای کوچک و متوسط. اهم فعالیتهای این کمیته ها مرور سیاستهای دولت، گردآوری نظرات اعضاء در خصوص مسائل مربوطه و ارائه پیشنهادات به دولت بر این اساس می باشد. نظرات و مصوبات کمیته ها حائز اهمیت فراوانی می باشد بدین جهت که مبنای اقدامات و برنامه های اتاق بازرگانی و صنایع کره و سیاستگذاری های این اتاق قرار می گیرند. (در اتاق بازرگانی ایران مجموعاً 5 کمیسیون وجود دارد که به غیر از کمیسیون تشکلها که مسئول بررسی و موافقت با درخواست ثبت و تغییرات تشکلهای اتاق می باشد، دیگر کمیسیونها جنبه تشریفاتی دارند و ندرتاً طرحها و مصوبات آنها در هیأت نمایندگان مطرح و یا ملاک عمل قرار می گیرد. ضمناً کمیسیونها ارتباط مستقیمی با مراجع دولتی ندارند.)


اهمیت اتاق بازرگانی و صنایع کره در تصمیم گیریهای اقتصادی دولت بسیار است و ضمن اینکه نمایندگان اتاق کره در اکثر مراجع دولتی و مجامع تصمیم گیری حضور دارند، نظرات ایشان مبنا و ملاک تصمیم گیریهای این مراجع قرار می گیرد. (نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تمام مراجع و مجامع دولتی و قانونی صرفاً رئیس اتاق ایران می باشد که این امر موجب کثرت مناصب و وظائف رئیس اتاق گردیده و باعث اظهار نظر فردی بجای اعلام مواضع هیأت نمایندگان اتاق شده است و لذا تأثیرات حضور نماینده اتاق ایران در این مجامع را به حداقل رسانیده است.


 


منبع: سایت رسمی اتاق بازرگانی و صنایع کره   www.korcham.net  

تاریخ: 20/06/1386

زمینه: بخش خصوصی و اصل44 

ارائه دهنده: پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران