اتاقهای برتر جهان ـ 2- اتاق بازرگانی و صنایع فرانسه

اتاقهای برتر جهان ـ 2-اتاق بازرگانی و صنایع فرانسه

Assemblée des chambers Françaises de commerce et d’industrie (ACFCI)


  اتاق بازرگانی و صنایع فرانسه که اصطلاحاً «مجمع اتاقهای بازرگانی و صنایع فرانسه» نامیده می شود، کنفدراسیونی است متشکل از 155 اتاق بازرگانی و صنایع محلی و 20 اتاق بازرگانی و صنایع استانی (در ایران اتاق بازرگانی و صنایع استانی وجود ندارد و مجموعاً 30 اتاق بازرگانی، صنایع و معادن در مراکز استانها و برخی شهرستانها موجود می باشد.).    بودجه مجموع اتاقهای بازرگانی و صنایع فرانسه در سال 2004 بالغ بر 4 میلیارد یورو (حدود 4800 میلیارد تومان) بوده است که منابع اصلی تأمین آن عبارتند از بخشی از مالیات حرفه ای و صنفی، عواید حاصله از مدیریت اماکن عمومی و درآمدهای آموزشی (بودجه مجموع اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران رقمی در حدود 15-10 میلیارد تومان تخمین زده می شود که کمتر از4/0% بودجه اتاقها در فرانسه می باشد.).

    تعداد کل اعضای اتاقهای بازرگانی و صنایع فرانسه در حدود 8/1 میلیون شرکت می باشد (این تعداد در ایران کمتر از 40 هزار عدد است.).


   اتاق بازرگانی و صنایع فرانسه نقش واسط بین اتاقهای سراسر کشور و مراجع دولتی و عمومی فرانسه و اروپا و سازمانهای       بین المللی را ایفا می نماید. وظیفه اتاق بازرگانی و صنایع فرانسه راهنمائی و حمایت از اتاقهای بازرگانی و صنایع سراسر کشور و ارائۀ مشاوره به آنها می باشد و جهت تسهیل این امر کلیه اتاقهای بازرگانی و صنایع فرانسه توسط یک شبکه اینترانت به هم متصلند.


ارکان اتاق بازرگانی و صنایع فرانسه بشرح زیر می باشند:


1.  مجمع عمومی: متشکل از 186 نفر است و از اهم وظائف آن می توان به انتخاب رئیس اتاق، تعیین خط مشی اتاق، تصویب بودجه و حسابرسی اشاره نمود.


2.  هیأت مدیره: متشکل از 39 نفر است که اتخاذ تصمیمات و مواضع در فاصله بین برگزاری مجامع عمومی به عهده ایشان بوده و مسئول نظارت بر حسن اجرای مصوبات مجامع عمومی می باشند.


3.  هیأت اجرائی: متشکل از 12 نفر است که به رئیس اتاق در انجام وظائف وی کمک نموده و بررسی و تجزیه و تحلیل کلیه طرحهای عمده اتاق و مسئول ارائه گزارش به هیأت مدیره و مجمع عمومی می باشند.


4.  رئیس اتاق: توسط اعضای مجمع عمومی برای مدت 5 سال انتخاب می شود. مدیریت اجرائی اتاق بازرگانی و صنایع فرانسه به عهده دبیرکل است که توسط رئیس اتاق انتخاب می گردد.


اهم وظائف اتاقهای بازرگانی و صنایع فرانسه عبارتند از:


-       حمایت از بنگاههای اقتصادی در کلیه شئون کاری ایشان


-       ارائه رأی و نظر و مشورت به مراجع دولتی و عمومی به عنوان نماینده بخش خصوصی


-       تدقیق و بررسی کارشناسانه تحولات اقتصادی با تمرکز بر مسائل مبتلا به شرکتها و بخش خصوصی


-       ارائه آموزش مداوم و مبتنی بر نیازها روز به شرکتهای عضو


    و اما یکی از وظائف جالب توجه اتاقهای بازرگانی و صنایع فرانسه مدیریت خدمات و زیر ساختهای عمومی کشور اعم از 120 فرودگاه و 180 بندر می باشد که این امر ضمن تأمین بخش قابل توجهی از بودجه کلان اتاقهای بازرگانی و صنایع در فرانسه، جایگاه مدیریتی و استراتژیک ویژه ای به اتاقها بخشیده است.  


    همچنین اتاقهای بازرگانی و صنایع فرانسه سالانه 000/500 دانشجو و کارآموز در 540 مؤسسه آموزش علمی بازرگانی و مهندسی تعلیم و تربیت می نمایند. ضمناً انجام تشریفات ثبت و تغییرات شرکتها در فرانسه به عهده اتاقهای بازرگانیست و سالانه بیش از 000/800 مورد ثبت و تغییرات در این اتاقها صورت می پذیرد.


 


    اتاقهای بازرگانی و صنایع در فرانسه عموماً در حوزه های زیر به گردآوری آراء و ارائه پيشنهادات و راهکار می پردازند:


-       توسعه فعالیتهای اقتصادی


-       رشد و توسعه و آمایش سرزمین


-       محیط زیست


-       حمل و نقل


-       گردشگری


-       آموزش و اشتغال


-       شهرسازی


-       بازرگانی و تجارت بین الملل


-       امنیت اقتصادی


-       امور بین الملل


   علاوه بر اتاقهای بازرگانی و صنایع شهرها و استانهای فرانسه تعداد 112 اتاق بازرگانی و صنایع مشترک با 70 کشور در زمرۀ اتاقهای بازرگانی و صنایع فرانسه قرار دارند.  


    اتاقهای بازرگانی مشترک فرانسه با دیگر کشورها نیز فعالیتهای گسترده ای دارند. کارکرد و فعالیتهای این اتاقها عمدتاً شامل روابط عمومی، ارتباطات، اطلاع رسانی، بررسی بازار، امور تجاری و خدمات حقوقی و مالی می باشد.


   
منبع: سایت رسمی اتاق بازرگانی و صنایع فرانسه    www.acfci.cci.fr

تاریخ: 31/05/1386

زمینه: سایر...

ارائه دهنده: پدرام سلطانی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران