اتاقهای برتر جهان1- اتاق بازرگانی و صنایع آلمان

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag - DIHK

 


در فصل انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن سراسر کشور بسر می بریم. شاید هیچ زمانی مناسبتر از این زمان برای بررسی ساختار، کارکرد و جایگاه اتاق های بازرگانی فعال و شاخص جهان و مقایسه آنها با وضعیت فعلی اتاقهای بازرگانی ایران نباشد. به همین جهت از این پس تا زمان برگزاری انتخابات اتاقهای بازرگانی تلاش خواهم نمود تا به این کار بپردازم.


 

اتاق بازرگانی و صنایع آلمان به عنوان کشوری که سومین اقتصاد بزرگ دنیا از نظر تولید ناخالص ملی و دومین از نظر حجم تجارت می باشد یکی از فعالترین و مهمترین اتاقهای بازرگانی اروپا و سراسر دنیا محسوب می گردد.

 

کشور آلمان دارای 81 اتاق بازرگانی و صنایع در شهرها و ایالات مختلف خود می باشد که این اتاقها مجموعاً بیش از 6/3 میلیون عضو دارند (تعداد اتاقهای بازرگانی در ایران 30 عدد و تعداد اعضای آنها مجموعاً کمتر از 000/40 عضو می باشد.).

 

در آلمان عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع برای همۀ شرکتها و فعالان اقتصادی به غیر از مشاغل آزاد، کارگاههای صنایع دستی و کشاورزان اجباریست و به همین جهت اتاقهای بازرگانی از نظر حمایت از تمامی صنعت و تجارت کشور دارای جایگاه منحصر بفرد و قدرت چانه زنی بسیار می باشند.

 

اتاقهای بازرگانی و صنایع درآلمان علاوه بر ایفای نقش اولیه و اساسی خود در ارائۀ مشاوره به دولت و نمایندگی بخش خصوصی کشور در همه سطوح و مراجع دولتی، نقش بسیاری در توسعه تجارت و صنایع در آلمان ایفا می کنند و در این راستا اهم خدمات و کارکردهای این اتاقها عبارتند از:

 

-       ارائۀ مشاورۀ حرفه ای و تخصصی به اعضاء در جهت کارآفرینی، اطلاعات تجاری و صنعتی و دیگر موارد مورد نیاز


-       ترویج نوآوریها و مسائل روز صنعت و تجارت و ارتقاء مداوم سطح و رقابت پذیری بنگاههای آلمانی بدینوسیله


-       ارائۀ آموزشهای تخصصی، فنی و حرفه ای با استاندارد بالا و توانمندسازی فعالان اقتصادی. برای درک میزان فعالیت اتاقهای آلمان در زمینه آموزش اشاره به این نکته کافیست که فقط در سال 2004 بیش از 000/500 آزمون تخصصی و حرفه ای از اعضای اتاقها در آلمان بعمل آورده شده است.  


-       اجرای برنامه سازگاری صنایع با محیط زیست، ارائۀ مشاوره زیست محیطی به اعضاء، تشکیل کارگروه و گروه تبادل اطلاعات زیست محیطی در اتاقها


-       ترویج اصول و آداب رقابت سالم اقتصادی و نظارت به این امر


-       توانمندسازی بنگاههای اقتصادی جهت رقابت در عرصه بین الملل با ارائۀ اطلاعات به روز و تحلیل های کارشناسی


 


لازم به ذکر است که جهت توسعه همکاریهای بنگاههای اقتصادی آلمان با جهان، بیش از 120 اتاق مشترک بازرگانی و صنایع آلمان با دیگر کشورها در بیش از 80 کشور تأسیس گردیده است (تعداد اتاقهای مشترک ایران با سایر کشورها کمتر از 20 عدد  می باشد)

 

نکته جالب توجه دیگر این است که در آلمان ثبت شرکتها و مؤسسات تجاری نیز از طریق اتاقهای بازرگانی انجام می گردد. حق عضویت در اتاقهای آلمان بسته به اندازه و حجم فعالیت اعضاء متفاوت است و از حداقل 35 یورو (42 هزار تومان) تا 300 یورو (360 هزار تومان) متفاوت است. در عین حال حق رأی و بهره گیری از خدمات جهت تمامی اعضاء یکسان است. کلیه هزینه های اتاقها در آلمان از ناحیه حق عضویت اعضاء و دیگر عواید حاصله از محل ارائه خدمات تأمین می گردد و اتاقها هیچگونه تأمین مالی از ناحیه دولت ندارند و بهمین جهت با دارا بودن استقلال کافی دارای قدرت مذاکره بالا با دولت می باشند.

 

از نظر ساختار اتاق بازرگانی و صنایع آلمان کنفدراسیونی است که اعضای آن همان 81 اتاق بازرگانی و صنایع سراسر آلمان و 120 اتاق بازرگانی مشترک آلمان با دیگر کشورها می باشند. تمانی این اتاقهای بازرگانی از نظر حقوقی دارای شخصیتی مستقل می باشند و به عنوان شعب اتاق بازرگانی و صنایع آلمان به حساب نمی آیند. 

 

در اتاق بازرگانی و صنایع آلمان بخشهای تجارت، گردشگری، خدمات، حمل و نقل، فن آوری اطلاعات و ارتباطات و صنعت به عنوان زیر شاخه های اتاق بوجود آمده و به فعالیت می پردازند.

 

ارکان اتاق بازرگانی و صنایع آلمان عبارتند از:

1.  مجمع عمومی نمایندگان: این مجمع که عالیترین رکن اتاق است شامل یک نماینده از هر 81 اتاق بازرگانی و صنایع شهرهای آلمان (عضو با حق رأی) و یک نماینده از هر 120 اتاق بازرگانی و صنایع مشترک آلمان با کشورهای دیگر (عضو مشورتی بدون حق رأی) می باشد. مجمع عمومی دارای 15 کمیسیون تخصصی می باشد که اعضای آنها از اعضای خود مجمع عمومی می باشند.


2.  هیأت رئیسه: هیأت رئیسه متشکل از 31-27 نفر می باشد که شامل رئیس، نمایندگان اتاقهای مرکزی ایالتها، 10 نماینده از سایر اتاقها و 4 تن دیگر با معرفی رئیس اتاق می باشد که به مدت 2 سال توسط مجمع عمومی انتخاب می گردند.


3.  هیأت مدیره: هیأت مدیره شامل رئیس، 4 نایب رئیس و دبیرکل است که در واقع هیأت اجرائی اتاق بازرگانی و صنایع آلمان محسوب می شود.


4.  دبیرکل: دبیرکل سرپرست کلیه کارکنان اتاق و مدیر اجرائی اتاق محسوب می گردد که با پیشنهاد رئیس و تصویب مجمع عمومی انتخاب می شود.


5.  رئیس: رئیس اتاق بازرگانی و صنایع آلمان مستقیماً توسط مجمع عمومی و برای مدت 4 سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد وی فقط برای یک دوره 4 ساله دیگر مقدور می باشد. از جمله شرایط جالب توجه رئیس اتاق این است که سن وی در زمان انتخاب نباید بیش از 65 سال باشد (در ایران هیچ محدودیتی از نظر دفعات انتخاب و سن برای انتخاب رئیس اتاق وجود ندارد.). 


همچنین اتاق بازرگانی و صنایع آلمان دارای دو بازرس مستقل می باشند که توسط مجمع عمومی بصورت سالانه انتخاب شده و از جمله وظائف آنها رسیدگی به حسابهای اتاق و ارائه گزارش آن به مجمع می باشد (اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران فاقد بازرس می باشد.).

 

یکی دیگر از وظائف قابل اشاره مجمع عمومی اتاق بازرگانی و صنایع آلمان تنظیم برنامه های پنج ساله برای اتاق است که مبنای خط مشی و فعالیت این اتاق می باشد (اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران حتی به برنامه ریزی یکساله نیز مبادرت نمی نمایند.)

 

در پایان توجه خواننده محترم را به شعار اتاق بازرگانی و صنایع آلمان که حاکی از نگرش پویا و عضو گرایی این اتاق است جلب می نمایم.


«Wir machen uns stark für Ihren Erfolg»


 

منبع: سایت اتاق بازرگانی و صنایع آلمان   www.ihk.de
تاریخ: 29/05/1386
زمینه: سایر...
ارائه دهنده: پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران