دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 29-04-95

عضو محترم کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز

 

با سلام

احتراماً به پیوست دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 95/04/29جهت اطلاع ایفاد می گردد.

 

دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 29-04-95دستور جلسه کمیسیون پتروشیمی، شیمیایی و گاز مورخ 29-04-95

با احترام،

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

 

۲۳ تیر ۱۳۹۵ ۱۴:۱۴