نظرات بینندگان

NAGHDl
0
0
0

پالیشکاه ستاره خلیج فارس را تا...http/khtam.comدر صورت تامین اعتبار فاز دوم پالیشکاه و اعتبار خلیج فارس را تاپایان امسال ۴ملیون لیتر فراوردههای نفتی تواید در نیاز تا اخر پایز در صورت تامین اعتبتر اخرین رقم www.ilnd.irبخش اقتصاد-4<..531246بخش..http;//www.ilha.ir/فار
سوم و دوم خلیج فارس ۴-۵واتمامنمایدبودجهاینفتی بانک تعسیسات نغتی نقدی


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید