آمار دوازده ماهه سال 1390

آمار دوازده  ماهه سال 1390آمار دوازده ماهه سال 1390

 

                                                                                                  آمار دوازده  ماهه سال 1390نفتی

 

 سال

وزن

ارزش ریالی

ارزش دلاری

90

2,870,422,307

27,039,432,942,088

2,006,596,738

 

سال

وزن

ارزش ریالی

ارزش دلاری

89

2,745,367,964

17,282,947,563,899

1,668,209,088

                                                                        

 

رشد وزنی

رشد ریالی

رشد دلاری

4.56%

56.45%

20.28%

 

پتروشیمی

 

سال

وزن

ارزش ریالی

ارزش دلاری

90

14,440,651,450

112,358,740,432,630

10,309,097,681

 

سال

وزن

ارزش ریالی

ارزش دلاری

89

12,680,963,960

71,206,178,121,135

6,904,947,643

 

رشد وزنی

رشد ریالی

رشد دلاری

13.88%

57.79%

49.30%

 

 

 

۲ مرداد ۱۳۹۱ ۱۵:۴۴
تعداد بازدید : ۴,۳۵۹