عرضه سهام بنگاه های دولتی

اعضای محترم اتحادیه

 

باسلام و احترام

به پیوست تصویر نامه شماره 18127/43/د مورخ 95/11/20اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران منضم به نامه سازمان خصوصی سازی در خصوص عرضه سهام بنگاه های دولتی جهت آگاهی و بهره وری لازم ایفاد می گردد.

 

اتاق ایراناتاق ایران

 با احترام

مهدی اسپندیاری

دبیرکل

۳۰ بهمن ۱۳۹۵ ۱۷:۱۸