اقتصاد مقاومتی بدون تقویت بخش خصوصی ممکن نیست

اقتصاد مقاومتی بدون تقویت بخش خصوصی ممکن نیست
رییس خانه صنعت و معدن با انتقاد از اجرای سلیقه ای قانون توسط دولت گفت: اگر به دنبال تقویت اقتصاد مقاومتی هستیم باید به بخش خصوصی اجازه فعالیت دهیم و از سنگ اندازی در مسیر فعالیت آن دست برداریم.
هادی غنیمی فرد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت در حاشیه جلسه ای که با حضور وزرای اقتصاد و دارایی و صنعت ، معدن و تجارت و نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون تلفیق برگزار شد،افزود: آنچه برروی کاغذ به عنوان قانون نوشته می شود در بحث منطقی است اما در عمل مجریان تمام کارها را سلیقه ای انجام می دهند.

رییس خانه صنعت و معدن با انتقاد از اجرای سلیقه ای قانون توسط دولت تاکید کرد: این که چرا برخی مدیران دولتی چنین رفتارهایی با بخش خصوصی دارند برای شخص من متاثر کننده است.

وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص لزوم توجه و تقویت اقتصاد مقاومتی تصریح کرد:ا گر به دنبال تقویت اقتصاد مقاومتی هستیم باید به بخش خصوصی اجازه فعالیت دهیم و از سنگ اندازی در مسیر فعالیت آن دست برداریم.

رییس خانه صنعت و معدن با تاکید بر این که مقاومت از طریق مردم ایجاد می شود تاکید کرد: مردم هستند که مقاومت اصلی را انجام می دهند، اما متاسفانه دولت به مردم بی توجه است./

۲۰ مرداد ۱۳۹۱ ۲۳:۲۴