درخواست اعلام نظر در خصوص ترجیحات تعرفه ای دو کشور ایران و پاکستان

 

 
   
 

خیلی مهم و فوری

درخواست اعلام نظر در خصوص ترجیحات تعرفه ای دو کشور ایران و پاکستان

اعضای محترم اتحادیه

باسلام؛

به پیوست تصویر نامه شماره 52075/430/96 مورخ 25/10/96 مدیرکل محترم دفتر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر درخواست اعلام نظر در خصوص ترجیحات تعرفه ای دو کشور ایران و پاکستان جهت آگاهی و هر گونه اقدام مقتضی ارسال می گردد.

 

 باتقدیم احترام

 سعید رفیعی فر

 دبیرکل

۳ بهمن ۱۳۹۶ ۱۴:۳۰