هیات رئیسه بازرگانان

 رئیس : خانم صدیقه سعیدی
 نائب رئیس اول : آقای علیرضا زارع نژاد
 نائب رئیس دوم : آقای ابراهیم مدرس کمالی

۱۸ تیر ۱۳۹۷ ۱۵:۲۴