هیات رئیسه بازرگانان

 رئیس :آقای سعید حمزه لو
 نائب رئیس اول : آقای محمدرضا مجلل
 نائب رئیس دوم : آقای سید مرتضی هاشمی

۹ اسفند ۱۳۹۹ ۱۵:۲۴