هیات رئیسه بازرگانان

 رئیس :آقای علی محمودی
 نائب رئیس اول : آقایسعید حمزه لو
 نائب رئیس دوم : آقای محمدرضا مجلل

۱ مرداد ۱۳۹۸ ۱۵:۲۴