کنفرانس مدیریت در تراز جهانی

اعضاء محترم اتحادیه
موضوع: 

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 8/602 مورخ 97/08/30 دبیرخانه اجرایی محترم کنفرانس مدیریت در تراز جهانی در خصوص برگزاری "کنفرانس مدیریت در تراز جهانی" مورخ 97/11/21 در مشهد جهت استحضار و بهره وری لازم ارسال می گردد.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل

۶ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۲۵