رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ابطال بخشنامه مالیاتی ۶۶/ ۹۳/ ۲۰۰ - ۲۴/ ۶/ ۱۳۹۳ با موضوع اینکه تقسیط و بخشودگی جرایم مالیاتهای مستقیم مودیان مالیات بر ارزش افزوده ... منوط به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده می باشد .
🔰 رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
 
● شماره ۱۳۷ تاریخ ۲۶/ ۲/ ۱۳۹۶ 
 
♦️ ابطال بخشنامه مالیاتی ۶۶/ ۹۳/ ۲۰۰ - ۲۴/ ۶/ ۱۳۹۳ با موضوع اینکه تقسیط و بخشودگی جرایم مالیاتهای مستقیم مودیان مالیات بر ارزش افزوده ... منوط به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده می باشد .
 
♦️ متن رای : نظربه اینکه در مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی ، اعمال تقسیط بدهی قطعی و بخشودگی جرایم مالیاتی به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موکول نشده است و در بندهای ۵ و ۱ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، عدم ثبت نام مؤدیان و عدم تسلیم اظهارنامه مشمول جریمه می باشد ، بنابراین حکم مقرر در بخشنامه شماره ۶۶/ ۹۳/ ۲۰۰ مورخ ۲۴/ ۶/ ۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور که برخورداری از احکام مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون یاد شده را به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موکول کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
۱ اسفند ۱۳۹۷ ۱۰:۱۰