برگزاری "دوره آموزشی قانون مبارزه با پولشویی"

اعضاء محترم اتحادیه


با سلام؛
به پیوست تصویر ارسالی اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش مورخ 98/05/13 در خصوص برگزاری "دوره آموزشی قانون مبارزه با پولشویی" در روز پنجشنبه مورخ 98/05/24 جهت استحضار و بهره وری لازم ارسال می شود.


با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل


۱۴ مرداد ۱۳۹۸ ۱۵:۰۹