دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سال 1398

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام؛
به پیوست تصویرنامه شماره 6744/43/ص مورخ 98/06/11 معاون محترم تشکلهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در خصوص "دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سال 1398" جهت استحضار ارسال می شود.

با تقدیم احترام
سعید رفیعی فر

دبیرکل
۱۲ شهریور ۱۳۹۸ ۱۰:۲۵